Loading...

Rezerwy gospodarcze

https://www.tanibankiet.pl/obrusy

Gdy mówimy o gospodarce nie można nie wspomnieć o czymś takim, jak rezerwy gospodarcze.

To rezerwy, które mają służyć głównie do zaspokojenia podstawowych potrzeb materiałowych surowcowych i paliwowych gospodarki narodowej, a także do zaopatrywania ludności w podstawowe produkty i półprodukty żywnościowe, produkty rolne, produkty lecznicze oraz wyroby medyczne w okresach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ale również do łagodzenia lub eliminowania zakłóceń w działaniu gospodarki narodowej, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych lub innych nieprzewidywalnych zdarzeń i okoliczności.

W rezerwach tych wyodrębnione są stany strzeżone, które tworzy się i utrzymuje do celów mobilizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ustawy regulują organy uprawnione do tworzenia rezerw gospodarczych.

Są to: minister właściwy do spraw gospodarki – w zakresie rezerw surowców, materiałów i paliw, a także minister właściwy do spraw zdrowia, w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych a także minister właściwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi – w zakresie produktów i półproduktów żywnościowych.